Styret

Anne Marie Davies – styreleder

Laila Hoddø – styremedlem

Adelaine Cromarty – styremedlem